Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Sovuntekijän (toiminimi) henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
Sovuntekijä, Ketojenkatu 2, 60320 Seinäjoki. Y-tunnus 3011059-3.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Keijo Tauriainen, puh. 045 2330798, keijo.tauriainen@sovuntekija.fi

Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri, jossa ovat asiakkaat sekä yhteistyökumppanit ja alihankkijat.

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään rekisteröidyn asiakassuhteen ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito ja uusiminen sekä palveluista kertominen. Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä henkilötietoja luovuteta eteenpäin.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Rekisteri sisältää tilaajan/tilaajaorganisaation tai alihankintaan liittyvän yrityksen yhteystiedot (organisaation edustajan ja yhteyshenkilön nimi, puhelin, osoite/paikkakunta, sähköpostiosoite), laskutukseen liittyvät tiedot sekä sopimussuhteeseen liittyvät tiedot (tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista, aikataulu, palvelun toteuttamisen fyysinen paikka). Rekisteri voi sisältää koulutettavien yhteystietoja (nimi, puhelin, sähköpostiosoite). Rekisteri saattaa sisältää kirjallisia muistiinpanoja ohjausprosessiin liittyvästä työskentelystä, mutta ne eivät ole identifioitavissa asiakkaisiin.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen keijo.tauriainen@sovuntekija.fi

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, joka on yksi kuukausi.

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”), jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin sisältö muodostuu tilaajaorganisaatioiden itse luovuttamista tai tilaajaorganisaatioiden verkkosivuilla olevista julkisista tiedoista. Asiakastiedot saadaan tilaisuuksiin ja ohjauksiin osallistuvalta asiakkaalta itseltään sekä yrittäjän henkilökohtaisista ja satunnaisista, tunnistamattomista muistiinpanoista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin eikä muuhunkaan tarkoitukseen. Yrityksen laskutusta hoitaa sopimusperustaisesti Lakeus Tilitoimisto, jolle luovutetaan laskutusta varten tarvittavat välttämättömät asiakkaan laskutustiedot. 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.

Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käsittelee Sovuntekijän toiminimiyrittäjä Keijo Tauriainen. Mahdollisen alihankinnan yhteydessä henkilötietoja käsittelee alihankkijayritys/-henkilö. Laskutusta varten vain laskutuksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja käsittelee Lakeus Tilitoimisto Oy.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.